Adatkezelési tájékoztató

1. Az adatkezelési tájékoztató célja

A dokumentum célja, hogy a Nektonik Kft. mint Adatkezelő (továbbiakban Adatkezelő) leírja a vállalkozásában alkalmazott és működő, személyes adatnak minősülő adatokra vonatkozó adatkezelési szabályokat, eljárásokat és védelmi intézkedéseket. Ezzel a dokumentummal tájékoztatja ezekről ügyfeleit, üzleti partnereit, illetve minden olyan jogi- és természetes személyt, akik az Adatkezelővel bármilyen – jogi szempontból értelmezhető – kapcsolatban állnak és a személyes adatok kezelése során érintettek (továbbiakban Ügyfél).

Az Adatkezelő az ebben az Adatkezelési tájékoztatóban leírt szabályokat, rendelkezéseket, kötelezettségeket saját magára nézve kötelezőnek ismeri el és működése során alkalmazza. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

Az Adatkezelő elkötelezett Ügyfele személyes adatainak védelmében és kiemelten fontosnak tartja az Ügyfél információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Az Adatvédelmi Tájékoztató mindenkor hatályos verziója elérhető a https://turarakattanva.hu/adatkezeles/ oldalon. Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató módosítására. A változásokról az érintettek tájékoztatást kapnak.

Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi domain-ekre és azok aldomain-jeire terjed ki:

 • turarakattanva.hu

2. Az adatkezelő adatai

Az Adatkezelővel a [email protected] és a [email protected] e-mail címeken és a +36 20 258 2193 telefonszámon lehet kapcsolatba lépni.

Az Adatkezelő a hozzá beérkezett adatvédelmi megkereséseket a 3. pontban, az erre az adatkezelésre vonatkozó, meghatározott ideig őrzi meg. Ennek leteltével ezek visszavonhatatlan módon törlésre kerülnek.

Név: Nektonik Kft.
Székhely: 1147 Budapest Fűrész utca 110/A
Adószám: 32253441-2-42
Cégjegyzékszám: 01-09-414420
Mobil: +36 20 258 2193
E-mail: [email protected]

2.1 Adatvédelmi tisztviselő

Adatkezelő nem végez olyan tevékenységet, mely indokolttá tenné adatvédelmi tisztviselő kijelölését.

3. A kezelt személyes adatok köre

Az Ügyfél személyes adatai (illetve amelyek az Ügyfél személyével kapcsolatba hozhatók) a következő módon kerülhetnek az Adatkezelő kezelésébe:

 • egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ügyfél által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek Adatkezelő számítógépes rendszerében;
 • másfelől Ügyfél is megadhatja nevét, elérhetőségét vagy más adatait, ha személyes vagy szerződéses kapcsolatba kíván lépni Adatkezelővel.

3.1 A kezelt adatok köre

Hírlevél /eDM
A vállalkozásban történt fejlesztésekről, eseményekről, hírekről hírlevélben tájékoztatja Adatkezelő a feliratkozó Ügyfelet, aki korábban neve és e-mail címe megadásakor elfogadta az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat. Az Adatkezelési tájékoztató elfogadása előre ki nem töltött, kötelező jelölőnégyzet elfogadásával történik. A feliratkozást követően az Ügyfél egy email üzenetben tájékoztatást kap a feliratkozásról, melyet meg is kell erősítenie, a feliratkozása ezt követően lép hatályba. Az adatkezelés alapja önkéntes hozzájárulás.

Minden ezzel kapcsolatos folyamat során az Ügyfélnek bármikor lehetősége van a leiratkozásra. A leiratkozás lehetőségét minden levél egy link formájában tartalmazza, ami egy klikkeléssel könnyen elérhető. A feliratkozóval kapcsolatos minden, a hírlevélküldő rendszerben tárolt információ kikérhető, a leiratkozáson túl írásbeli kérésre a feliratkozó minden adata és hozzá kapcsolódó tevékenység logja törölhető.

Facebook
Az Adatkezelő Facebook oldalán a posztokhoz való hozzászólás, a tartalmakra való ikonokkal történő reagálás engedélyezett. Az Adatkezelő ilyen módon is hozzájut adatokhoz (Facebook profil név, Messenger elérhetőségek), melyekkel nem él vissza. Lehetséges privát üzenet küldése. Adatkezelő az ilyen módon tudomására jutott adatokat kizárólag az adott témára vonatkozóan kezeli, egyéb célra nem használja fel.

Szerződés és számlázás
A megrendelés során a szerződésben, illetve a számlán szerepeltetni szükséges a név, cím, e-mail cím, vállalkozás esetén az adószám adatokat, melyeket már korábban írásos formában az Adatkezelési Tájékoztatót figyelembe véve Adatkezelő megkapott. Az adatkezelés jogalapja jogszabályi előírás. Megőrzési idő jogszabályi előírás alapján tárgyév + 5 év.

Fogyasztóvédelmi panaszok kezelése
Amennyiben az Ügyfél fogyasztóvédelmi panaszt nyújt be, a panasz kezeléséhez szükséges adatok: név, e-mail cím, panasz tárgya. Az adatkezelés célja a panasz kezelése, ügyintézés. Az adatkezelés alapja önkéntes hozzájárulás. Megőrzési idő jogszabályi előírás alapján tárgyév + 5 év.

4 Általános adatkezelési irányelvek

Adatkezelő csakis olyan személyes adatokat kezel, amelyhez az Ügyfél előzetesen hozzájárult, megfelelő tájékoztatást kapott az adatfelvétel módjáról, céljáról és elveiről. Az Adatkezelő a személyes adatok kezelését minden esetben az Adatkezelési tájékoztatóban megadott céllal, ideig és az ott megadott jogalap alapján végzi.

Adatkezelő tevékenységének adatkezelése önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapul. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetében az Ügyfél a hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatja.

Felhívjuk Adatkezelő részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Az Adatkezelő az általa kezelt személyes adatokat harmadik személy részére csak az Ügyfél részére biztosított szolgáltatásainak fejlesztése és/vagy működtetése érdekében továbbítja. Az Adatkezelő az általa kezelt személyes adatokat harmadik személy céljainak érdekében nem használja fel, és azokkal semmilyen egyéb módon nem él vissza.

Az Ügyfél kérhet tájékoztatást személyes adatai kezeléséről, vagy ha úgy dönt, akkor a személyes adatai törléséről. Ha ilyen kérés történik, ennek az Adatkezelő köteles a lehető legrövidebb idő, maximum 30 nap alatt eleget tenni.

Minden olyan esetben, amikor az Adatkezelő a szolgáltatott adatokat nem az eredeti célnak megfelelően kívánja felhasználni, erről előzetesen köteles az Ügyfelet tájékoztatni és a hozzájárulását kérni, illetve lehetőséget kell biztosítania számára, hogy adatainak felhasználást megtiltsa.

Az Adatkezelő egyes személyes adatokat – jogszabályi kötelezettség folytán – bizonyos esetekben és bizonyos rendhagyó feltételek esetén, köteles az Adatkezelésekben leírtaktól eltérő módon kezelni, átadni, továbbítani, tárolni. A bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az Adatkezelőt. Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. Ilyen esetekben Adatkezelő gondoskodik az Érintettek értesítéséről, amennyiben az adott jogszabály előírásai ezt lehetővé teszik, vagy nem tiltják kifejezetten.  A weboldal külső (nem az Adatkezelő által kezelt) szerverre mutató hivatkozásokat is tartalmaz. Az ezeken a linkeken elérhető oldalak elhelyezhetik saját süti vagy egyéb fájljaikat az Ügyfél számítógépén, adatokat gyűjthetnek vagy személyes adatokat kérhetnek. Ezekért az Adatkezelő nem tartozik felelősséggel.

5. Az adatok tárolása és biztonsága, az adatok tárolásának helye

5.1 Az adatok informatikai tárolásának módja és logikai biztonsága

Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 • az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 • hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 • változatlansága igazolható (adatintegritás);
 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

A védelmi intézkedések adatvédelmi szempontból elsősorban a véletlen vagy szándékos törlés, jogosulatlan hozzáférés, szándékos és rosszhiszemű nyilvánosságra hozatal, véletlen nyilvánosságra kerülés, adatvesztés, adatmegsemmisülés elleni védelmet célozzák. 

5.2 Az adatok fizikai tárolási helye az egyes adatfeldolgozók esetében

Adatkezelő: Nektonik Kft.
Cím: 1147 Budapest Fűrész utca 110/A
Rövid leírás: Az adatokat elsődlegesen az Adatkezelő jogosult megismerni. Az Adatkezelő egyes adatokkal kapcsolatos műveleteket, feladatokat, harmadik féllel (Adatfeldolgozókkal) végeztet el. Az Adatkezelő egyeztetés nélkül az adatokat a felsoroltakon túl egyéb harmadik személyeknek nem adja át. Speciális esetekben a szerződés tartalmazhat további adatfeldolgozó személyeket vagy cégeket, az Ügyféllel egyeztetve.

Adatfeldolgozó: Rackforest Zrt.
Cím: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 11., 5. emelet
Rövid leírás: Tárhely szolgáltatás, hozzáférés a honlapok teljes tartalmához, saját domaines e-mail címre érkező e-mailek továbbítása.
Tárolási hely: Magyarország.

Adatfeldolgozó: MailerLite Limited
Cím: Ground Floor, 71 Lower Baggot Street, Dublin 2, D02 P593, Ireland
Rövid leírás: Hírlevélre feliratkozó Ügyfelek adatainak kezelése, hírlevelek kezelése.
Tárolási hely: EU.

Adatfeldolgozó: Zoho Corporation b. v.
Cím: Beneluxlaan 4B, 3527 ht Utrecht, Hollandia
Rövid leírás: @nektonik.hu domainre küldött levelek kezelése.
Tárolási hely: EU

Adatkezelő: Billingo Technologies Zrt.
Cím: 1133 Budapest, Árbóc utca 6.
Rövid leírás: Számlázás, kiállított számlák adatainak kezelése.

Adatkezelő: Berta-Ilovay Orsolya
Cím: 2094 Nagykovácsi Tompa Mihály utca 21.
Rövid leírás: Könyvelés, kiállított számlák adatainak megismerése.

Adatkezelő: Netlight Consulting Kft. (SalesForm)
Cím: 1148 Budapest, Bánki Donát utca 12/b
Rövid leírás: megrendelések automatizálása, szofverkapcsolatok biztosítása, bankkártyás fizetés technikai adatainak tárolása.

Adatkezelő: CIB Bank Zrt.
Cím: 1024 Budapest, Petrezselyem utca 2–8.
Rövid leírás: bankkártyás fizetés esetén fizetéskezelés, a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring.

Adatkezelő: Facebook Ireland Ltd.
Cím: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland
Rövid leírás: Amennyiben az Ügyfél rendelkezik Facebook profillal, hozzáférés az Ügyfél felhasználó nevéhez, kommentjeihez a Facebook, Instagram, Messenger és Facebook által kínált egyéb termékek, funkciók esetében.

Adatkezelő: Google Inc.
Cím: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
Rövid leírás: Hozzáférés a honlap látogatóinak anonimizált, személyhez nem köthető IP címéhez. Hozzáférés adatokhoz a következő, Adatkezelő szempontjából releváns szolgáltatások esetében: Google Drive, Google Docs, Google Search Console, Google Analytics.

5.1 Adattovábbítás harmadik országba

Adattovábbítás az Amerikai Egyesült Államokba történik, mellyel megfelelőségi határozat született 2016. július 12-én (https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/eu-us-privacy-shield_en). A megfelelőségi határozat a MailerLite (https://www.mailerlite.com/legal/privacy-policy), a Google (https://policies.google.com/privacy/frameworks) és a Facebook (https://www.facebook.com/about/privacyshield) adatkezelők esetében is érvényes.

6 Az Ügyfél jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Az Ügyfél tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az Adatkezelő fenti elérhetőségein.

6.1 Tájékoztatáshoz való jog

Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

6.2 Az érintett hozzáféréshez való joga

Az Ügyfél jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • az adatkezelés céljai;
 • az Ügyfél személyes adatok kategóriái;
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
 • a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga;
 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 • az adatforrásokra vonatkozó információ;
 • az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az Ügyfélre nézve milyen várható következményekkel jár.

Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

6.3 Helyesbítés joga

Az érintett kérheti Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

6.4 Törléshez való jog

Az Ügyfél az alábbi indokok bármelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az Ügyfél visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az Ügyfél tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 • a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján;
 • vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

6.5 Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az Ügyfél kérésére Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • az Ügyfél vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
 • az adatkezelés jogellenes, és az Ügyfél ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Ügyfél igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • az Ügyfél tiltakozott az adatkezelés ellen. Ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ügyfél jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ügyfél hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

6.6 Adathordozáshoz való jog

Az Ügyfél jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

6.7 Tiltakozás joga

Az Ügyfél jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ügyfél érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

6.8 Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az Ügyfél jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

6.9 Visszavonás joga

Az Ügyfél jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

6.10 Bírósághoz fordulás joga

Jogai megsértése esetén az Ügyfél a 2. pontban megadott elérhetőségeken keresztül kérhet tájékoztatást, jogorvoslatot, vagy tehet panaszt. Ezek eredménytelensége esetén az Ügyfél jogosult bírósághoz fordulni, illetve megkeresni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot. 

6.11 Adatvédelmi hatósági eljárás

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni.

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +3613911400
E-mail: ugyfelszolgalat [@] naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu